+995 322 913976

პროექტები

შესრულებული სამუშაოები

წელი  დამკვეთი სამუშაოების დასახელება
2002 Ansaldo Energia- წარმომადგენლობა საქართველოში ხრამჰესი II N2 ჰიდროაგრეგატის გამწოვი მილის მომზადება ინსპექტირებისათვის
2003 ქართულ-ბრიტანული ნავთობკომპანია „ნინოწმინდა“ ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეკეთება
2003 Ansaldo Energia- წარმომადგენლობა საქართველოში ხრამჰესი II სასტუმრო სახლის სარემონტო სამუშაოები
2003 შპს „საცხენისი“ საცხენისჰესის N2 ჰა-ის კაპიტალური შეკეთება
2003 Ansaldo Energia- წარმომადგენლობა საქართველოში ხრამჰესი II, კომპანიისთვის ოფისის სარემონტო სამუშაოები
2003 სს „გუმათჰესების კასკადი“ გუმათჰესის II N5 ჰა-ის შეკეთება
2003 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N5 ჰა-ის სფერული საკეტების მართვის სისტემების შეკეთება
2004 ქართულ-ბრიტანული ნავთობკომპანია „ნინოწმინდა“ ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეკეთება
2004 სს „საქენერგორემონტი“ გუმათჰესების კასკადში სააკუმულატოროს, სალტეთა გალერეის და მკპ-110 ტიპის ამომრთველის კაპიტალური შეკეთება
2004 სს „ხრამჰესი II ხრამჰეს II წყალსაცავის, წყალმიმღები ფარებისა და საგენერატორო ამომრთველების კაპიტალური შეკეთება; სააკუმულატორო ბატარეის შეცვლა და ახლის დამონტაჟება
2004 შპს „ორთაჭალენერჯი“ ორთაჭალჰესში საკომპრესოროს მონტაჟი და გაწყობა
2004 სს „საქგვირაბმშენი“ ყაზბეგიჰესის N1 და N2 ჰა-ის კაპიტალური შეკეთება; სადგურის ელექტრული ნაწილის შეკეთება; ახალი აგზნების სისტემის დამზადება და დამონტაჟება
2005 შპს „ორთაჭალენერჯი“ ორთაჭალჰესის N2 ჰა-ის შეკეთება
2005 სს „გუმათჰესების კასკადი“ გუმათჰესი II-ის 110 კვ, 31,5 მვა სიმძლავრის, ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეკეთება
2005 ЗАО «Элиттехнострой» თბილსრესის N3 და N4 ენერგობლოკების 4200 კვ, 180 და 200 მვა სიმძლავრის, ძალოვანი ტრანსფორმატორების კაპიტალური შეკეთება
2005 ЗАО «Элиттехнострой» თბილსრესის N3 და N4 ენერგობლოკების საკუთარი მოხმარების T-23 და T-24  110 კვ, 30 მვა სიმძლავრის ტრანსფორმატორების მიმდინარე შეკეთება
2005  ЗАО «Элиттехнострой» თბილსრესის N3 და N4 ენერგობლოკების BBH ტიპის 2 ც. საჰაერო ამომრთველის კაპიტალური რემონტი
2005 DSD NOELL GmbH და სს „საქჰიდროენერგომშენი“  ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მისაყრდნობი ფარის და ამწე სისტემის მონტაჟი
2005 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მე-18 სექციის მუშა საკეტის ავარიული შეკეთება
2005-2006 შპს „სესგ კორპორაცია“ 5 ც. 220 კვ  და 4 ც. 110 კვ  LTB ტიპის ელეგაზური ამომრთველების მონტაჟი და გაწყობა
2006 სს „ჩითახევი-ბორჯომი“ ჩითახევის N3 ჰიდროგენერატორის რემონტი
2006 შპს „სესგ კორპორაცია“ თბილსრესის N3 და N4 ენერგობლოკების და N3 და N4 ტრანსფორმატორების ხანძარქრობის სისტემის რეაბილიტაცია
2006-2007 შპს „ენგურჰესი“ N2 ჰა-ის სფერული საკეტის კაპიტალური შეკეთება
2006-2007 შპს „რიონჰესი“ N4 ჰა-ის კაპიტალური შეკეთება
2006-2007 შპს „ენგურჰესი“ დისკური საკეტების ზეთსაწნეო დანადგარის შესყიდვა, მიწოდება და მონტაჟი
2006-2007 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მე-17 სექციის მუშა საკეტის შეკეთება
2006-2007 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის მე-17 სექციის სარემონტო ფარის აწყობა, მონტაჟი და ფარის კორპუსის რეაბილიტაცია
2007 სს „ჯორჯიან მარგანეზი“ 11500 კვა საღუმელე ტრანსფორმატორის აღდგენითი სამუშაოები
2007 სს „ჯორჯიან მარგანეზი“ N5 საამქროს ხიდურა ამწის კაპიტალური რემონტი
2007 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ 110 კვ 6.3 მვა სიმძლავრის ტრანსფორმატორის რეაბილიტაცია კუშის ქ/ს
2007 სს „კავკაზელექტროქსელმშენი“ 220 კვა უჯრედების რეკონსტრუქცია ელეგაზური ამომრთველების დაყენებით ქვესადგურებში „ხაშური-220“ და „გორი-220“
2007-2008 შპს „ენგურჰესი“ დისკური საკეტების მართვისა და მონიტორინგის სისტემის პროექტირება, დამზადება, მონტაჟი და გაწყობა
2008 სს „ზაჰესი“ N5 ჰა-ის ტირისტორული აღგზნების სისტემის დაპროექტება, დამზადება, დამონტაჟება, გამართვა და მუშაობაში შეყვანა
2008 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის N18 სექციაში მუშა ფარის და მისი კორპუსის რეკონსტრუქცია
2008 სს „ზაჰესი“ ზაჰესში გ.ხ. „ავჭალა-110“-ის და  N5 და N6 ტრანსფორმატორების МКП-110 ტიპის ზეთიანი ამომრთველების კაპიტალური შეკეთება
2008 სს „ზაჰესი“ ზაჰესში T-6 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური შეკეთება
2008 შპს „ენგურჰესი“ დისკური საკეტების სერვოძრავების კაპიტალური შეკეთება
2008 შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“ თბილსრესის მე-9 ენერგობლოკზე აღგზნების საწყისი, მუშა და სარეზერვო სისტემების სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოები
2008 სს „ზაჰესი“ N6 ჰა-ის კაპიტალური შეკეთება
2008 შპს „ენგურჰესი“ N4 ჰა-ის სფერული საკეტის შეკეთება
2008 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ გუმათჰესის N3 აგრეგატის როტორის პოლუსების აღდგენა და მონტაჟი
2008 სს „ჩითახევი-ბორჯომი“ ჩითახევჰესის N3 ჰა-ის აღდგენითი სამუშაოები: სტატორის გრაგნილის შეცვლა და როტორის პოლუსების ხვიათშორისი და კორპუსული იზოლაციის სრული შეცვლა
2008 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ გურჯაანი-220 ქვესადგურის N1 ტრასფორმატორის კაპიტალური შეკეთება
2009 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის N18 სექციის სარემონტო ფარის, მუშა ფარისა და მათი კორპუსების აღდგენითი სამუშაოები
2009 შპს „მტკვარი ენერგეტიკა“ N9 და N10 ენერგობლოკების 500კვ მაღალი ძაბვის ხაზების გამოკვლევა
2009 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის წყალმიმღების N1 საკეტისა და მისი ამწე სისტემის კაპიტალური შეკეთენა
2009 სს „ჩითახევი-ბორჯომი“ ჩითახევჰესის N1 ტრანსფორმატორის რეაბილიტაცია
2009 სს „ზაჰესი“ ზაჰესის N6 ჰა-ის ტირისტორული აღგზნების სისტემის დაპროექტება, დამზადება, დამონტაჟება, გამართვა და მუშაობაში შეყვანა
2009 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის N19 სექციის სარემონტო ფარის, მუშა ფარისა და მათი კორპუსების რეკონსტრუქცია და რემონტი
2009 შპს „მტკვარი-ენერგეტიკა“ მე-9 ენერგობლოკის სარეზერვო აღგზნების სისტემის შეკეთება და გაწყობა
2009 სს „თბილსრესი“ თბილსრესის სადგურის N4 ენერგობლოკის 6/0,4 კვ სიმძლავრის ტრანსფორმატორის რეაბილიტაცია
2010  

შპს „ენგურჰესი“

ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის N16 სექციაში ახალი სარემონტო ფარის მონტაჟი, მისი კორპუსის რეკონსტრუქცია და სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები
2010 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების ფარების შემამჭიდროებელი კვანძების დამზადება
2010 სს თელასი ქ/ს „ზღვისპირეთის“ N2  20000/110 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური შეკეთება
2010 სს თელასი ქ/ს „დიღომის“ N1 20000/110 ძალოვანი ტრანსფორმატორის კაპიტალური შეკეთება
2010 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის N16 სექციაში მუშა ფარის და მისი კორპუსის სარემონტო-აღდგენითი სამუშაოები
2010 სს თბილისის თბოელექტროცენტრალი თბილისის თბოელექტროცენტრალის N2 4000/35 ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეკეთება
2011 შპს „ენგურჰესი“ 260 მვტ სიმძლავრის ჰიდროტურბინის ღერძისა და ხუფის შეკეთება
2011 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია რიონჰესისა და კინკიშაჰესის ჰიდროგენერატორების როტორის პოლუსების რემონტი იზოლაციის სრული შეცვლით
2011 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის N17 სექციაში მუშა ფარის, სარემონტო ფარისა და მათი კორპუსების რემონტი
2011 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის წყალმიმღების N2 ავარიულ-სარემონტო ბრტყელი საკეტისა და მისი კორპუსის რემონტი
2012 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების სარემონტო ფარების ბაიპასირებისა და ჰაერგამყვანი ახალი სისტემის მოწყობა
2012 შპს „ენგურჰესი“ სიღრმული წყალსაგდების N15 სექციის ჰერმეტიზაცია
2012 შპს „ენგურჰესი“ N1 სფერულ საკეტზე გამოვლენილი დამატებითი სარემონტო სამუშაოები
2012 შპს „ენგურჰესი“ სოხუმჰესის სათავე დაგებობის რემონტი
2012 შპს „ენგურჰესი“ სოხუმჰესის სათავე ნაგებობის მეორე რიგის სარემონტო სამუშაოები
2013 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N4 ჰიდროაგრეგატის გამწოვი მილის ჰერმოკარის შეკეთება
2013 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაშვის მე-19 სექციის ავარიული და მუშა ფარების, მათი კორპუსების რემონტი და შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა
2013 სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ მარტყოფჰესის პოლუსების კორპუსული და ხვიათშორისი იზოლაციის შეცვლა
2013 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების ფარების შემჭიდროების დეტალებისა და დამმაგრებელი დეტალების დამზადება და შესყიდვა
2013 შპს „ენგურჰესი“ N5 სფერული საკეტის კაპიტალური შეკეთება
2013-2014 შპს „კანო“ ვარდნილჰესის სათავე ნაგებობის ჰიდროტექნიკური მოწყობილობების რეაბილიტაცია
2014 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების მუშა და სარემონტო ავარიული საკეტების პოლიეთილენის შემჭიდროებისა და მათი დამამაგრებებელი დეტალების შესყიდვა
2014 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების მე-16 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა
2014 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N1 ჰიდროაგრეგატის ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოები
2015 Feljas & Masson ვარდნილჰეს 1-ზე შტანგების შესანახი ლითონკონსტრუქციის მონტაჟი
2015 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების ფარების შემამჭიდროებელი კვანძების დამზადება და მიწოდება
2015 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების N17 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რეკონსტრუქცია-რემონტი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლით
2016 სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 10კვ ნეიტრალის დამამიწებელი რეზისტორის NER 200A/10,5kV/KB10s-ის მიწოდება
2016 შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“ ვარდნილჰეს 1-ის უქმი წყალსაშვის მუშა ფარის შეკეთება
2017 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდების N16 და N18 სექციებში მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი შემჭიდროების ელემენტების დამზადებითა და გამოცვლით
2017 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N1 ჰიდროაგრეგატის 5მ დიამეტრის სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა
2017 VAPTECH 1800მმ დისკური საკეტის, მისი მართვისა და კონტროლის სისტემის მონტაჟი
2017 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N5 სატურბინო წყალსატარში მაღალი სიზუსტის წყლის ხარჯმზომი სისტემის სამონტაჟო სამუშაოები
2017 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდებების მე-19 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის რემონტი და მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა
2017 შპს „ენგურჰესი“ N5 ჰიდროაგრეგატის სატურბინო წყალსატარის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები
2018 შპს „ენგურჰესი“ ენგურჰესის N5 ჰიდროაგრეგატის 5მ დიამეტრის სადაწნეო მილსადენის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა
2018 შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“ ვარდნილჰეს 1-ის სათავე ნაგებობის 17,5 ტ. სიმძიმის მუშა ფარის სტაციონარული დაკიდების ადგილიდან სარემონტო მოედანზე გადატანის მექანიზმის დაპროექტება, დამზადება და მონტაჟი
2018 შპს „ენგურჰესი“ N2 ჰიდროაგრეგატის სატურბინო წყალსატარის დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა
2018 შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“ ვარდნილჰესის სიღრმული წყალსაგდების მუშა ფარის რემონტი
2018 შპს „ენგურჰესი“ თაღოვანი კაშხლის სიღრმული წყალსაგდებების მე-17 და მე-18 სექციის მუშა ფარისა და მისი კორპუსის შეკეთება, მათი შემჭიდროების ელემენტების გამოცვლა
2019 შპს „ენგურჰესი“ N5 სატურბინო წყალსატარზე მაღალი სიზუსტის წყლის ხარჯმზომის მონტაჟი
2019 შპს „ვარდნილჰესების კასკადი“ ვარდნილჰეს 1-ის სათავე ნაგებობის N1 და N2 აგრეგატების მუშა ფარების სტაციონარული დაკიდების ადგილიდან სარემონტო მოედანზე გადატანის მექანიზმების დაპროექტება, დამზადება და მონტაჟი